Totaal aantal pageviews

maandag 19 mei 2014

RIJKE STINKERDS OPGEPAST: PIKETTY IS OPGESTAAN!

Zijn boek ”Capital”, verscheen al in 2013 in het Frans en nu in het Engels. Het kon zo een “World bestseller” worden. De jonge briljante (linkse) econoom Piketty, wordt nu ook zelf snel rijk. Zijn timing van het publicatie-moment, blijkt marketing-technisch gezien zeker ook “malin” (=slim, gewiekst, zoals fransen dat zeggen). Immers we leven in een tijd van razendsnel stijgende inkomensverschillen. Waarbij de VS dé koploper zijn, maar ook China en India zich ook niet laten kennen! Natuurlijk geeft Piketty ook aan wat hiertegen moet worden ondernomen. Waarmee zijn boodschap ook een “politieke” wordt. Terwijl zijn boek vooral een gedegen “theoretisch economisch kunststuk” is.

Opvallend is, dat hij niet ingaat op de sterke afname van armoede en honger op de wereld, in de laatste 15 jaren. Wat de verdenking oproept dat zijn betoog teveel “westelijk van kleur” is.

Lees over wat hij echt schreef in zijn boek, en stel vast dat u dát in de media niet altijd zo begreep. Maar dat mag eigenlijk op vandaag, niemand meer echt verbazen…  

 

Tien jaar data verzamelen en analyseren..

Piketty met zijn medewerkers spitten zowat alles door, wat iets kon zeggen over “de ontwikkeling in de inkomens(on)gelijkheid”, sinds het begin van de industriële revolutie. En dat alles werd zeer intelligent op een rij gezet. In de 18e en 19e eeuw was, -en dat leerden we al van dat schokkende boek “Oliver Twist” van ene Charles Dickens-, geld en bezit bijna geheel in handen van enkele rijke families. Die deze toestand handig en met harde hand deden voortbestaan, samen met de (hen toen goedgezinde) overheid. Dat veranderde maar langzaam tot de twee wereldoorlogen van de 20e eeuw waren uitgevochten. Denk maar aan de grote depressie van de 30-er jaren en aan wat daarna volgde.

Die inkomensongelijkheid veranderde dramatisch en snel, ook al deden de politiek en de overheden daar veel aan met hun progressieve belastingsystemen. Piketty signaleert, dat op vandaag, die zélfde vroegere tijden, -met hun snel toenemende verschillen in welvaart-, weer volop terug lijken te zijn.

Zo stelt hij goed gefundeerd vast, dat enkel in de periode van 1945 tot ca 2010 sprake was van een “niet al te grote verschillen in welvaart”. Dus tót 50 jaar zo’n 50 jaren geleden en ook  weer vanaf nú, -want dat is ook zijn boodschap-, was het met een redelijke welvaartsgelijkheid eigenlijk nooit al te best gesteld. Waarbij echter meteen moet worden opgemerkt, dat als je nu wereldwijd kijkt: misère, armoede en honger in hoog tempo vermínderen. Maar, búiten het westelijke deel van de wereld! Deze constatering ontbreekt in zijn boek… Maar, wie weet, is dat een onderwerp voor een volgend boek: “Capital II”!

 

Hoe kwam Piketty tot zijn economische theorie over “kapitaal en ongelijkheid”?

Rijkdom blijkt, -als was er steeds deze ongeschreven wet-, altijd en op natuurlijke wijze, “sneller te groeien dan de totale economische productie (het BBP) doet”. Zijn wetje schrijft hij kort op als: r > g. Dus de snelheid (“rate of return to wealth”) waarmee rijkdom toeneemt is groter dan die van “de economische groei” (economic growth rate). Of nog pregnanter gezegd: de betekenis/invloed van de rijkdom neemt toe bij afname van de economische groei. Áls de overige factoren gelijk blijven: dus als er niet tegelijk sprake is van een explosie in de bevolkingsgroei en/of een pregnante technologische ontwikkeling. Eigenlijk zegt P. dus: er bestaat in onze samenleving “geen natuurlijke tegenkracht“ tegen die “concentratie van de rijkdom”. Nog anders gezegd: “Liberalisme leidt tot grote inkomensongelijkheid”…

Zijn waarschuwing is dus ook te raden: “Enkel de overheid kan dit, met een adekwaat fiscaal systeem, corrigeren”. En doet dit uiteraard ook om de politieke, sociale en economische instabiliteit, -die grote welvaartsverschillen meestal oproept-, te voorkomen of te bestrijden.

Dat lijkt pikant veel op wat die puissant rijken, als ene Bill Gates en Warren Buffet zelf vaker zeiden. Immers zij beweerden, bij herhaling, niets te hebben tegen stevig hogere belastingen voor de rijken. En geven dan ook aanzienlijke sommen weg, aan de arme medemensen.

 

Natuurlijk kreeg Piketty lawines van commentaar..

Er zijn economen die zich er over verbazen dat P. “klakkeloos = min of meer statistisch en empirisch”, aanneemt, dat:  “Gisteren weer de maat is voor de toekomst”.

Anderen zeggen dat toch ook die andere fundamentele theorie bestaat, die zegt dat: “Hoe meer er van iets (zoals rijkdom) is, hoe moeilijker het wordt om daar een goed rendement mee te maken”. Immers overvloed van iets doet, de prijs daarvoor dalen… En nog een ander commentaar is: “Vroeger werden vele rijk door te erven, maar op vandaag moeten rijken gewoon hard werken voor het behoud van hun rijkdom”.

Dus zijn er ook best lezers en experts die P. van ideologische bijbedoelingen verdenken . En die zijn werk dus niet primair of alleen “economisch–wetenschappelijk” vinden. Sommigen noemen zijn beweringen zelfs “economisch schadelijk”. Verstokte liberalen, of erger nog libertijnen, zien in zijn geschrift zelfs een bedreiging voor de welvaart van alle!

Zijn vakgenoten zijn het er bijna unaniem over eens, dat Piketty en Co, -hoe dan ook-, een knap staaltje economische analyse voorleggen. Een ware bijdrage aan de wetenschap dus.

De VS-kanonnen uit de economie Stiglitz en Krugman delen de aanbeveling van P. helemaal niet en Stiglitz noemde hem zelfs:  “weer zo’n foute Marx”.

De pragmatici van Goldman Sachs deelden de beursbedrijven ook even in. Een groep die levert aan “de rijken” (Tiffany’s, Whole Foods, etc.) en de andere die verkoopt “aan de armen (Family Dollar, Dollar General, etc). De beurswaarde van de 1e groep, de rijke, ging +80% in 5 jaar, maar die van de “arme” schoot liefst met 290% omhoog! Merci, Monsieur Piketty!  

Maar, nogal wat journalisten zijn er van overtuigd dat P. bereikte dat zijn inzichten en overtuigingen merkbaar van invloed zullen zijn op de economische en sociale debatten; nu en in de toekomst. P. zette dus minstens een stevig discussiepunt neer!

 

En wat denkt uw blogger er van?

Ach, hij is slechts een “eenvoudige bedrijfskundige”. Die ooit veel economie moest leren, en die ook ervoer in een lange adviespraktijk. Maar natuurlijk wordt je zo geen “theoretisch topeconoom”. Dus neem de volgende commentaren met de nodige omzichtigheid tot u!

Eerst maar wat economisch getint commentaar:

-Alle experts weten dat Clinton en andere, -al in 1993 beseften-, dat de mondialisering betekende dat de rijke landen zouden verarmen en het de armen beter zou gaan. Iemand zei, -daarbij konigin Marie-Antoinette parafraserend, die sprak over “brood en brioches”- : “Ook al zijn ze (het volk) niet rijk meer, ze hebben nu wel veel schuld om af te lossen”.

-Piketty had toch echt moeten wijzen op het opmerkelijke feit, dat armoede en honger wereldwijd dramatisch zijn verminderd, tijdens de laatste 20 jaar! Dat meet je niet expliciet via zijn methodiek, maar de bekende “index van Gini” toont dat zeer pregnant. Dit is een  sociaal-economisch succes van formaat, dat positief oogt náást die toegenomen welvaarts-verschillen die de mondialisering ons óók bracht.

-P. zou ook moeten aangeven, dat naast die “wereldkampioen in welvaartsverschil de VS”, China en India strijden om plek twee! Ook Afrika (van Algerije tot Soedan) en ook Rusland doen hier niet onder: overal waar olie/gas zit zien we het.  

Nu wat commentaar vanuit het gezichtpunt: de menselijke natuur

Schuilt er niet ook een antwoord in de “menselijke aard, natuur”? Dus in wat “de drijfveren worden genoemd, in het beestje dat “mens” heet? Immers “economie is een sociale, een gedragswetenschap”, wat mensen niet altijd lijken te beseffen. Het is de “wetenschap van de schaarste” en van “wat de mens daarmee of daaraan neigt te doen”.

Zo kom ik eerder op wat een nieuwe Freud er van zou kunnen zeggen. En minder op de idee van “een nieuwe Marx” . Want zo wordt P. natuurlijk nu al genoemd!

Onze natuur, dat is het geheel van “driften, down, deep under”. Waarbij punt één is: overleven! En daarom ook de sterkste willen zijn en dus naar power streven. En naar “vijanden” er onder willen houden. Darwin had het toch vooral over “de sterkste overwint, om zo de soort in stand te houden”?

Daaruit is ook te verklaren dat mensen proberen bezit te verzamelen. Omdat “geld en bezit” ook macht, veiligheid en overleven” garanderen. Zie straks maar, als blijkt dat men u enkel nog wil opereren, als u zelf de (voor de verzekering te) hoge kosten betalen wil…. Ik bedoel maar.

Dus:  moeten P. en de zijnen het meer zoeken in psychologie, psychiatrie, filosofie, ja zelfs religie. Denk aan boeddhisme en christendom.

Er verscheen ooit (in 1970?) een boekje van een Nederlandse econoom over economen. Met de titel: “Dat stomme economenvolk met zijn heilige koeien”. Lees dat eens, het moet nog ergens op het internet te vinden zijn!

Ook zou het boek: Morgen is al begonnen, van ene Dessertine (Fr.) kunnen helpen. Daarin wordt betoogd dat de grote schuldige niét de financiële wereld is. Die zou enkel “het monster” zijn, dat onze vele fouten uit het verleden bloot legt. Dit boek behandelt een  nieuw economische model, van “de 4 revoluties”. In: de landbouw, de genetica, de energie en de ICT… De auteur maakt een tocht langs: crowdfunding, fablabs, 3D-printing, genetische technologie en ook consumptievermindering… . (Zie ook L’Express mei 2014).

Kortom: Piketty heeft het vooral over “het westen”, extrapoleert (en ook op empirische wijze) het verleden en roept geen andere (sociale) disciplines te hulp. En mijdt ook een echte verkenning van de toekomst, die al lang lijkt te zijn begonnen.

Maar, dit alles doet natuurlijk niets af aan zijn indrukwekkende theoretische analyse! Maar het betekent ook dat P. te snel en op te smalle basis tot aanbevelingen komt. Waarmee hij zich op glad, semi-wetenschappelijk, ijs begeeft. 

 

 

Maar,

Zie Encelade, die kleine satelliet van Saturnus. Waar onderzoekers, -die werken rond de reizende sonde Cassini-, afwijkingen in het zwaartekrachtveld ontdekten. Spannend, want dat kan betekenen, dat er een grote oceaan zit onder zijn ijsoppervlak. En als er dan ook nog vele mineralen daar zijn vastgesteld, komt onmiddellijk die “koorts” weer boven: Zou er hier leven kunnen zijn? Opnieuw een mogelijkheid om meer geld te vinden voor verder onderzoek, want vele financiers hebben die “koorts” ook. Ook op andere manen van Saturnus, zoals Titan en Europa, wordt water vermoed… De goudkoorts heerst bij de ruimte-onderzoekers.

Zoek nog even de zon op, en vraag u af wat het bestaan van “ander leven” voor u zou betekenen. In elk geval, dat het dagelijkse geraas van onze generatie, meer tot zijn ware proporties zou worden gereduceerd. Want we zullen dan de vergelijking moeten ondergaan met die andere levende wezens…

Weer genoeg mooi weertje toegewenst, waar u ook bent,

Van de verzamelde redactie,

 
Cucuron-Marseille, 24 mei 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten