Totaal aantal pageviews

zaterdag 26 oktober 2013

RELIGIES EN IDEOLOGIEËN ZIJN GEWONE FILOSOFIETJESReligie, cultuur en politiek waren (en zijn?) meestal sterk verweven. Zeker als Kerk en Staat niet gescheiden zijn, zoals vaak het geval is buiten de westerse wereld. Zo was het
overigens ook ruim 1500 jaar bij “ons”. Kerkelijke leiders verhieven in het publiek, -in sommige landen continue en in andere bij “gelegenheid”-, ook al hun stemmen hierover. En zeker ook over politieke en sociale zaken. Wij, -in de Europese culturen-, worden af en toe nog herinnerd aan “onze joods-christelijke wortels”. Waarbij de islam en onze culturele wieg Al-Andaluz (en Bagdad, Mesopotamië), maar al te vlot worden weggelaten… Natuurlijk ook om politieke én religieuze redenen. Maar, de tijden veranderen nu ook op dit vlak, en ook weer best snel…  

Enkele hartigheden van de laatste pausen en anderen.
De Kerk van Rome richtte zich tot de hele wereld in haar encyclieken. Johannes Palus II zei Polen zelfs hartige
dingen over de te liberale markten. Benedictus XVI  deed ook zoiets met zijn encycliek Caritas Veritate en zijn opvolger Franciscus I begint zich nu ook economisch, politiek en sociaal te roeren. Wat lijkt niet zo vreemd is gezien zijn jezuïtische afkomst. Geloof maakt nu nog, -zei het in Europa steeds minder-, deel uit van het leven en de cultuur. En raakt los van de sociale, politieke en economische werkelijkheid. De westerlingen denken sterk in termen van “de scheiding van kerk en staat”.. Al zijn de VS voor zelfs 80% aardig christelijk in hun denken en hun doen.
In Nederland waren het CDA en zijn voorgangers, net als het CDU (en de CSU) in Duitsland en de CVP in Vlaanderen, politieke partijen gebaseerd op christendom en bijbel. Nu zijn Christen Unie en SGP dat nadrukkelijk nog in Nederland. Er waren ooit ook grote protestantse dominees, zoals ene Niemöller in Duitsland, die zich uitspraken over politieke en sociale zaken. En zelfs de groot-moefti in Jeruzalem hoorden we af en toe op dit gebied. Kerken en kerkelijke houden zich regelmatig bezig met politiek door zich er over uit te spreken en willen hun gelovigen dus ook in hun politieke keuzes beïnvloeden. In de katholieke kerk in Nederland was de Schoolstrijd ook ooit een “very hot” politiek item: het recht op “religieus getint onderwijs” werd met veel taaiheid en strijd opgeëist. Limburg kende ook,
tientallen jaren lang, het kerkelijke verbod om als katholiek lid van de PvdA te zijn. Daar werden mensen zelfs voor geëxcommuniceerd en dit amendement werd pas in 1970 ingetrokken..
Dus moeten zij die moslims graag voorhouden, dat ze geloof en politiek moeten scheiden, zich ook herinneren dat christenkerken dat tot bijna twee eeuwen ná de Franse revolutie ook bepaald niet deden. En let wel: in het westen zijn er ook religieus gebaseerde scholen en verenigingen.
Het mag dan ook eigenlijk geen Nederlander echt verbazen dat elke moskee ook een culturele afdeling kent: het geloof is een essentieel onderdeel van de cultuur in die landen. En de islam is in tientallen moslimlanden gewoon staatsgodsdienst. Overigens: de anglicaanse Kerk is dat ook en de Koningen is nu nog (symbolisch) hoofd van deze Kerk in Engeland! Folklore?    
Sarkozy kreeg als president ook forse kritiek toen hij het “en marge” even had over de “heilzame werking” van de religies. Hij, katholiek maar van joodse afstamming, die pal hoorde te staan voor “de republikeinse scheiding” van Kerk en Staat, had zelfs een klein moment van zwakte…

Geloof, politiek en die vele -ismen gedurende vele eeuwen
 “De universele rechten van de mens”, werden tegelijk met de Marseillaise geboren. Hier vlakbij in Marseille kunt u de plek waar veel bedacht werd nu ook weer bezoeken in het Monument de la Marseillaise. Na het humanisme van
Erasmus (Rotterdam!!) maakten de revoluties expliciet werk van “die universele mensenrechten” en overal stond op de muren (en zelfs op de kerken!): Liberté, Egalité en Fraternité” (LEF). Men maakte wreed een eind aan de vervlechting van (Roomse) Kerk en Staat. Ook De Nederlanden kenden ook de Bataafsche Republiek naar Frans model en ook ooit de Beeldenstorm.
We weten ook van die rel over het (vermeende?) gedrag van Pius XII tijdens  de Jodenvervolging in WOII. De ruzies over het theaterstuk “Der Stelvertreter” van Hochhuth staan vele van ons nog bij. Was kerkleider Pius XII echt een antisemiet? Of paste dit “gewoon” in een langere antisemitische traditie van de katholieke kerk?  
Immers, het “progromachtige gedrag” van de katholieke kerken op vele plekken in Europa is  een beschamend deel van onze roomse historie.  Het leven van de joden in Zuid-Frankrijk, in het Comtat Venaissin (in de Vaucluse), waar de paus liefst 600 jaar ook de wereldlijke baas was, was dan ook uiterst penibel. Zeker  als je het aan “maatstaven van naastenliefde” afmeet. Die pausen leenden ook graag geld van de joden (en tegen rente, wat Rome ook officieel aan roomsen verbood in die dagen!). Maar het liet die joden intussen als “ongelovige, rechteloze burgers” ook
opsluiten in ghetto’s. In Ancona (bij Rome) werd het eerste ghetto door de paus “uitgevonden”. Ook dat in Carpentras, waar het “carrière” heette, was er dit soort van hel. De paus verschafte joden “onderdak en bescherming” (zo zei hij), nadat ze uit Spanje en Portugal waren verjaagd door katholieke monarchen. Zo heette dat enkel officieel .. Anderen beweren dat de paus de joden vooral “opnam” om de katholieken goed te laten inzien dat joden “het uitverkoren volk” echt niet waren en ze daarom moesten lijden. Van “christelijke naastenliefde” was tussen christenen en joden toen zeer weinig te vinden, ook al was Jezus Christus een jood en veranderde juist hij het oud-testamentische joodse denken, dat meer “oog om oog, tand om tand” was, fundamenteel.

Geloofsverschil was de basis voor veel uitsluiting en ongelijkheid, wat we nu weer zien bij christenvervolging in Egypte, Irak En Syrië en ook bij de moslimhaat in het westen.
Sinds het vredige humanisme van Erasmus, kenden we nog een paar dozijn andere –ismen. Socialisme, communisme, fascisme, kapitalisme, liberalisme; “and what have we”. Vele,
elkaar ook bestrijdende opvattingen, over hoe mensen met elkaar zouden moeten samenleven. Europa en later “het westen” waren de bakermat van veel van die –ismen. Het werd later ook een belangrijk export-artikel in het kielzog van het kolonialisme. Religies én –ismen werden driftig “gemissioneerd” en daarvan komen we nu de resten nog dagelijks tegen. Islamisme, salafisme zijn nu de toppers en ook al wereldwijd. Ook deze keer gaat hun verspreiding gepaard met geweld. Het “religieuze gelijk” gaat al eeuwen gepaard aan lijken en veel tranen.
Ben Goerion, de “vader” van Israël was zeer duidelijk toen hij
zei: “Twee zaken zijn bepalend voor het dagelijkse leven van het Israëlische volk: de Bijbel en het socialisme”. En ook: “Er bestaat geen enkele andere manier om de bijbel te begrijpen dan via de inzichten van het socialisme”. Hij was er van overtuigd dat ook zijn buren de Israëlische aanpak als voorbeeld zouden gaan nemen. Een profetisch vergissing, dat is nu wel heel duidelijk. Want die buren namen gewoon hun Koran en de charia en bevochten het “voorbeeld” in alle hevigheid tot op vandaag.
Hoe dan ook: niemand zal ontkennen dat door de eeuwen hen het geloof een essentieel onderdeel was van elke cultuur. Daarom zit deze mix van religie en cultuur ook diep verankerd in de meeste menselijke wortels. Ook al zijn nu Kerk en Staat in het westen gescheiden. Zie ook de VS waar 80% van de amerikanen serieus christen is en religie altijd zeer sterk met de cultuur verweven bleef. Veel immigranten kwamen overigens daar ook heen vanwege religieuze vervolging in hun Europese “vaderland”!

Raakt  “de christelijke naastenliefde” ook ons economische gedrag?
“Heb uw naaste lief gelijk uzelf”, is mogelijk de bekendste uitspraak die uit de christelijke overlevering komt, die is gebaseerd op wat is opgeschreven over het leven van Jezus C. Die het vaak had over hulp aan de armen, zieken en hulpeloze. Net als overigens Mohammed, die ook het aalmoes tot een der pijlers van de islam maakte.
De RK kerk deed veel aan goede werken met haar religieuzen. Zie de vele Hotels Dieu die je nog, (als gebouwen), in Frankrijk ziet. Ze  getuigen van de omvang en de serieusheid van de christelijke solidariteits-idee.
We kennen ook de uitspraak: “Geef god wat god toekomt en de keizer wat de keizer toekomt”. Dat suggereert het accepteren van de “scheiding van geloof en wereldlijke macht”. In de islam is het geven van een deel van je inkomen “aan de armen” een leefregel, net als vijf keer daags bidden. En het vragen van rente voor geleend geld is er nu nog verboden, net als in het vroegere christendom.
Het was en is dus zo, dat religie best een oordeel heeft over “economisch gedrag” en dus zijn gelovigen (en andere..) ook zegt hoe zich economisch te gedragen.

Moreel/ethisch gedrag worden weer hét onderwerp op vandaag.
Van (de protestante) Merkel wordt gezegd, dat zij een boegbeeld is van “de protestante manier van leven”, ook op economisch gebied. Schulden uit de hand laten lopen, is daarom,-beweren sommigen-, in Duitsland immoreel (want onchristelijk). Op hetzelfde moment vinden anderen (veelal katholieken) in Z-Europa het immoreel, dat je daar mensen keihard “afstraft met zware bezuinigingen”. Ook al maakten ze eerder zelf die te hoge schulden. Daar spreekt men nu vanuit het solidariteitsprincipe ook over het liefdevol helpen van naaste, arme mensen in grote nood.
Dat de ECB niet officieel mag helpen met eurobonds om de armoede te verzachten, -omdat de noorderlingen het verdommen extra voor de schuldenregeling van de zuidelijke broeders te betalen-, ziet men daar dan ook als zeer “onchristelijk”.
Maar, zo gezien, moet een christen in Griekenland, die welbewust zijn belastingen jaren niet betaalde (waardoor de staatsschulden drastisch opliepen), dat dus ook in de biechtstoel opbiechten… Idem de rijke grieken die al hun geld wegkruiden om de belasting te ontduiken.
Zo gezien zijn dus alle belastingfraudeurs ook zondaars tegen christelijke waarden? En zit ook, de schatrijke, orthodoxe kerk (zonder belastingplicht!) in veel landen met armoede, ook niks christelijks. OK, maar god vergeeft ook zondaars met spijt…… En dus blijft het zo.
Er zijn tegenwoordig dus heel wat zondaren, ook onder de christenen op onze wereld. Dus verkiest ook een paus het om zich daarover uit te spreken, als de werkeloosheid en de armoede miljoenen zwaar treft. Maar is dat dan niet nodig voor een overheid die de mensen belastingen “afperst”? Wat vroeger best vaak gebeurde en nu, -dat vinden sommige Fransen-, wéér gebeurt. Wat te denken van de nogal “kapitalistische manier van optreden” van de orthodoxe clerus nu in Rusland en Griekenland? Daar is grote rijkdom van de Kerk heel gewoon, terwijl er ook zeer veel armen in die kerken zitten. Dat ziet er toch ook nogal onchristelijk uit?
En als de joodse bankiers van Goldman Sachs hardop, -en zeker ook wat cynisch-, zeggen: “We are doing Gods work” en dus die “rotte” subprimes niet “zondig” vinden, dan wordt de economische praktijk van nog meer gelovigen, op zijn minst zeer verwarrend.
Of moet dat alles ons herinneren aan de parabel over “het gebruik van je talenten”, die vele zien als een christelijke hymne aan “de vrije markt”. Immers de dienaar die van zijn heer, vijf talenten kreeg en er 10 van had gemaakt, werd daarvoor later geprezen. Maar de andere die zijn ene gekregen talent gewoon bewaard had en er niets mee ondernam, werd ontslagen. Dus werd “monetair scheppen” met het  “scheppen van welvaart” verbonden. Zo hoor je ook te bankieren dus!  De rijke dienaar in de parabel  kreeg
overigens niet te horen, dat hij ook de ongelijkheid had vergroot!  Pius XI sprak in 1931 al over “financiële dictatuur” en bedoelde toen ook… de banken!
Hebben religies ook iets te zeggen over de ongelijkheid in inkomen en bezit? En over de rol van de onderneming die voor de een (nu vooral) een cashmachine moet zijn, maar dat voor de ander een geheel is dat vooral werk en welvaart schept?  
Er bestaat nu bij de Franse katholieken de idee dat “een factor 12” tussen het hoogste en het laagste inkomen in een bedrijf acceptabel zou zijn..  Het hoogste jaarsalaris “mag” dus gelijk zijn aan 12 keer het laagste maandsalaris.. Dat zou dan een “christelijke ratio” zijn. Maar waarom is die 12 en niet 6 of voor mijn part 100?
Belasting heffen om te grote ongelijkheid te voorkomen en zo te zorgen dat de rijkste het meeste bijdragen, door een systematiek van re-distributie, is socialistisch gekleurd. Gebaseerd op solidariteit dus en ook op rekening houden met de “naaste”. Dus denken de voorstanders van een flat-rate bij belastingheffing dus niet conform de christelijke waarden?
 Werd er ook door Carnegie (VS) niet gezegd: “Wie wil er nou de rijkste zijn op het kerkhof?” Waarmee hij impliciet zijn instemming uitsprak over heffing van successierechten door de staat. Warren Buffet, de VS-miljardair,  is een voorstander
van een hoog belastingtarief voor de top van het inkomen. Zie nu ook de club van Bill Gates en Warren Buffet. Met al (?) 15 leden, die de helft van hun vermogen wegschenken! Maar dus ook de vele andere supermiljardairs die daar niets van willen weten.. Zijn er in beide groepen ware christelijke christenen te vinden?         
Moet de mens ook niet met geld/bezit worden aangezet tot prestaties? Zoals het bij de ezel werkt met die wortel? Is de kerk ook niet, impliciet, voor de sociale lijn en ook voor een solidariteit tussen de generaties? Of moet je vooral herinneren: “Mijn rijk is niet van deze wereld , dus laat zaken maar los staan van het geloven”. Óf: “Ik deel alles met mijn broeder”, wat we hoorden van de jezuieten in het Zuid-Amerika van de XVII-e eeuw.

De oude strijd is er weer en ook nog lang niet gestreden
Op de wereld wordt er nu opnieuw hard gevochten tegen de macht van de financiële markten en de honderden fiscale paradijzen. We zien nu hoe enorm er werd gegraaid en ook hoe dat ten koste ging van staatsinkomsten. Waardoor extra-bezuinigd moest (en moet) worden en wat dus ook de armen het hard raakt. De Duitse regering betaalde al twee keer miljoenen aan Zwitserse klokkenluiders om de namen van fiscale zondaren te pakken te krijgen. En de VS heeft nu een bank als UBS (en andere) ook zwaar de wacht aan gezegd. Maar ook alle westerse banken stikken van de filialen in belastingparadijzen en ze hielpen rijke klanten met “ontduiking”. Oneerlijk gedrag door geld zien we overigens overal:  van de sport tot in het medische en zeker ook in politieke kringen… 
Vooralsnog lijkt het dat er wel iets tegen lijkt te gaan lukken. Maar, tot en met Obama, is eigenlijk de echte conclusie, dat het allemaal nauwelijks echt iets voorstelt. En echt een eind maken aan dit “asociale gedrag”, zal dus een fictie blijven.
De winst van Goldmann Sachs is echt weer op topniveau terug!
De staten en hun overheden zijn, -vooral ook omdat zij te weinig onderling samenwerken!-, nu veel zwakker dan de sterk internationale financiële wereld. Die zich snel als kwikzilver over de aardbol beweegt en wegglipt uit elke overheidsgreep…
Je zou kunnen zeggen dat de kerk én de overheid hun greep op “de mensen” kwijt zijn en dat mede daardoor het gedrag van de homo sapiens bepaald niet is verbeterd. Vandaar ook de roep om nieuwe waarden en normen en de groeiende afkeer en verontwaardiging hoorbaar in de straten. Waar werkeloze jongeren en verarmde ouderen elkaar vinden in protest. Zoals in de tijden van Marx en Engels wereldwijd het geval was… Lees Das Kapital nog maar eens...
Frankrijk, waar rijkdom nog best “iets sociaal vies” is, bevindt zich ergens in het midden: “Ik vertrouw mijn naaste niet voor 100% en dus vraag ik de overheid maar om te reguleren”. In de kerkelijke hoek wordt gezegd dat het vooral gaat om “de toegankelijkheid tot drie gemeenschappelijke” zaken:  werk, krediet en natuurlijke bronnen (zoals energie, grond,
zuurstof en biodiversiteit, etc.). Die moeten we ook aan de volgende generaties doorgeven, volgens het “christelijke goede rentmeesterschap” dus. Wat echter iets heel anders is dan de natuur blindelings vóór de mens te laten gaan. Wat je nu luid hoort bij de fanatieke groenen.

Dus: religie, cultuur en staat hebben dus van alles met elkaar van doen…
Nu ze beide verzwakken zien we dat religie en staat het waren, die ons mensen vroeger nog wat in toom hielden. Ook omdat in geloof en politiek wordt gevochten over “waarden en normen”. En deze worden afgedwongen door “sociale en/of religieuze controle” en door “staatsgezag via wetten en handhaving”. Vroeger waren kerk en staat nauw vervlochten, toen werden ze in het westen, gescheiden. Vervolgens kwamen ze  in een periode van steeds sterker verval terecht….
Daar zijn we nu in het westen aangekomen, -maar ook elders-, zie met name de moslimwereld. Waar nu een forse en bloedige strijd gaande is over “waarden en normen”. Tússen moslim- overheden en tegen “minderheidsreligies”. Maar vooral ook binnen de eigen religie met zijn vele varianten. Dat is nu dé echte crisis binnen bijna alle islamlanden!

Bestudeer alles en behoudt het goede
Een joodse zakenman, -ene Esambert-, zei ooit: “De markteconomie is mogelijk het beste van alle systemen als er zich in zijn binnenste ook een beetje liefde voor de naaste bevindt”. Meer wist hij er ook niet van te zeggen.
Toch lijkt het erop dat er weer een religie of een nieuw –isme moet worden “uitgevonden” door een “nieuwe goeroe”. Maar nu een die past bij een totaal open en vervlochten wereld: dus zoeken we naar “universalisme”. Ook voor een multi- of non-polaire wereld, waarin er meerdere “bazen” zijn of nauwelijks nog echte bazen, omdat ze elkaar steeds zullen afwisselen. Na het “kapitalisme contra het communisme” en “gelovigen tegen ongelovigen of afwijkende gelovigen” is nu vraag naar iets wat de hele aardbol kan overspannen.
Want “dat iets” is nodig als wij naar een “wereldbestuur” willen gaan, waarvan vele zeggen “het nu al te missen”. Een vervolg dus op de Gxx’en en op de G20 dus. Iets als de VN dus, maar dan wel anders? Of een fusie van en G20, in een All Nations Council (=ANC)?
Hoe dan ook zal “daar onder” een soort van common idea over waarden moeten zitten zoals nu “de universele rechten van de mens” dat al zijn. Want er moet een universele basis zijn om samen te kunnen werken.
Welke zouden die elementen moeten zijn van een door alle te onderschrijven “universalisme”? Ziehier een bescheiden poging:
-Democratie in het functioneren van die nieuwe ANC. Dus: alle 230 naties in een “parlement” met een “Gekozen Council”. Een soort VN zonder de huidige Veiligheidsraad-opzet.
Of moet je mikken op een vertegenwoordiging van “grotere werelddelen”: iets als de continenten? Waarbij elk continent zijn representanten kiest en op wereldniveau afvaardigt?
-Met (universele) mensenrechten als basis/Grondwet? Zijn “die 200-jaar jonge rechten van de mens” nog universeel valabel in zo’n nieuwe opzet? Dat is echt niet evident als we nu om ons heen kijken. Neem de vrouwenrechten maar, bij de saoudi’s en idem het arbeidsrecht van immigranten in Qatar. En over de grote religies kunnen we hier beter maar helemaal niet spreken, behalve dan de vrijzinnige protestanten?
-Markteconomie als het algemene economisch model. Liberaal, “gematigd vrijhandelsachtig” met een gematigd protectionisme, dat wel luisteren moet naar “mondiale regels”.
-Centrale sanctionering. Dus afdwingen van het “overeengekomen gedrag” als men niet wil. Boetes, sancties, boycotts (geld of anderszins uitsluitingen) maar ook echte
militaire power (en zelfs geweld), als er niet wordt geluisterd. En dus ook een centrale ”snelle interventiemacht”.

Het lijkt in eerste instantie best nog wel op een wat “democratischer en rechtvaardigere” opzet van de huidige VN…

Of, acht u dit onzin of onhaalbaar en ziet u hoogstens een “redelijk evenwicht tussen wisselende machtspolen” als haalbaar voor onze toekomst? Een soort “wereld van vandaag”, maar dan nog veel complexer?
Waarin “het recht van de sterkste coalitie” geldt? Waarin “kleintjes” zich moeten verenigen om niet te worden “vermorzeld”?
Met een minimumomvang van een coalitie van ca 10% van het wereld BBP? Dan kom je straks  ruwweg uit op “continentsgrootte”. In de wereld van morgen, -met ruim 9 miljard inwoners dus-, kom je dan in totaal op ca 10 “coalities van elk ca 1 miljard mensen aan grootte.   
China en India (buren!) gaan qua bevolkingsomvang samen snel naar iets van 30% van het totaal (= 3 miljard). Noord-Amerika (VS, Canada, Mexico) plus Europa zijn op weg naar iets meer dan 1 miljard. Japan zakt daarbij in…Latijns-Amerika bij deze laatste opgeteld geeft iets van een kleine 2 miljard samen. Afrika wordt ook 2 miljard. Dan zijn er nog het MO en het verre oosten (-min China/India) met ook ca 2 miljard. Dus zo gezien krijg je “3 à 5 continenten” van rond 2 à 3 miljard.

Tot besluit          
Het duizelt u nu ongetwijfeld en u houdt het nu echt voor gezien? Dat is wat vele al eerder is overkomen. Dus gaan we maar over op: “We zien het wel?” En: “Iedereen voor zich en God voor ons allen”?
Maar dat dan zonder god of met drie of vier uitvoeringen er van?  Het spel der vrije krachten dus maar weer? Maar dat is ook:  “Net zoals vandaag, maar dan minstens  gekwadrateerd”.
Hoe dan ook: “It is up to us all….”, en “vluchten kan echt niet meer”. Of toch nog maar dan naar de maan/Mars?
Dus enkel “beter proberen”, lijkt eigenlijk over te blijven.. En let wel: Hoe meer mensen “uit stappen”, hoe meer schurken het “voor het vertellen krijgen”. Dus hoe dan ook en wat u ook moge denken:  “Wij zijn en blijven, en állen, gevraagd en het is ons áller zaak”.

Uit deze woorden klinkt weinig enthousiasme en passie en dat is dus niet best. Of moet die passie er wél in zitten: “Dus alles willen doen om het in de wereld een beetje vredig te houden en met niet te veel moord en doodslag samen te kunnen leven”? Dat klinkt niks verheven en weinig ambitieus… Maar eigenlijk moet je dit al “superambitieus” noemen en ook zeer hoog gegrepen! Ga er dus maar aan staan, ik weet ook niets beters. U wel?


Maar,
De zon kan enigszins gerustgesteld worden over wat de komeet Ison zal gaan aanrichten! Tenminste als de experts, die hem sinds september 2012 volgen, gelijk hebben.  Nu denkt een Colombiaanse expert dat Ison uit elkaar valt, terwijl collega’s eerder dachten dat ie nog harder zou gaan vliegen..  De experts zien het aan de staart van Ison want die zou helderder moeten worden als hij versnelt tot hij de baan van de zon nadert. Ook de beroemde komeet Halley deed hetzelfde ooit… . Een Nederlandse expert noemt Ison “een pechkomeet” want de ruimtesonde Deep Impact die Ison moest gadeslaan kreeg ook al softwareproblemen net voor hij Ison zou zien! En ook de instrumenten van een ballontelescoop die vanuit de stratossfeer naar Ison zou kijken faalde. Maar oh Heer: ene Bodewits denkt dat Ison nou net actiever wordt en beweert dat zijn collega’s “gokken”. Toch is hij nog even een echt buitenkansje omdat de zonnetelescopen op aarde gaan zien welke zware elementen in Ison zitten. En dat kon men nog nooit eerder vaststellen…           
Dus eigenlijk weten we het niet en kan ook de zon niet écht gerust zijn. Niet dat ze er zelf last van zou krijgen, nee, dat dus in geen geval. Maar wel kan ie elders narigheid aanrichten.  Afwachten dus en u ziet hoe spannend het ook is in de achter- en voortuin van onze zon!

Hoe dan ook de zon zal, -of ze dat wil of niet-, ooit getuige gaan worden van wat Ison gaat uitspoken.Maar hoe dan ook, waar u ook bent, hier of op de maan of op Mars; we wensen u weer veel mooi weertje toe en hopen dat u toch wat moed of wijsheid kon putten uit deze blog.

26 oktober  2013

LE FADA WAS WEER IN MARSEILLE

“Le fada” (=de halve gare), was zijn bijnaam in deze stad en hij liet zich zelf graag Le Corbusier noemen. Maar hij heette in het echt Jeanneret en was Zwitser tot hij fransman werd. Nu is hij het onderwerp van een zeer fraaie expo in J1 in Marseille, waar zijn werk bijna “in zee” is uitgestald, met uniek zicht op haven, boten en veel water… Op de zee waar hij in omkwam bij het zwemmen op zijn 78e levensjaar. De keuze voor deze expo van iemand die veel van Marseille hield en ook van de omspoelende zee wordt als volgt uitgelegd: “Nadat we J1 (groot havengebouw in de Joliette) zagen, was het voor ons duidelijk: hier kon zelfs Palais Longchamp niet tegen op. Omdat het gebouw zelf in “ruw beton” is gemaakt  en ook omdat het een waar venster is op de zee, de stad en de haven. Want dat waren allemaal bronnen voor Le Corbusier en een leven lang”, zegt de organisator van deze expo.
LC, zoals hij echt op zijn Frans (dus afgekort) wordt aangeduid, is in Marseille de vaak onbegrepen schepper van  “la cité radieuse”. Een enorm woongebouw in Marseille-sud waarin 1200 mensen wonen met voor hen vele voorzieningen. In hun directe omgeving dus echt ín het gebouw. Dat was een spectaculair idee toen. Het bouwen duurde van 1945 tot 1952 en het werd een ware relekwie, ja zelfs een (ge)bouwrevolutie. Toen er pas geleden een brand in uitbrak was er dan ook veel emotie merkbaar: enkele inwoners (en eigenaren)  die er woonden waren nog van “het eerste uur”. Gelukkig werd het gebouw gered en met veel zorg gerestaureerd. Er wonen ook mensen die er ín geboren werden; in dit symbool van het nieuwe wonen. Een Nederlander doet het geheel denken aan projecten als de Bijlmermeer en andere.
LC gaat door voor de man van het “brutalisme”, dus het ruwe, rauwe in de bouw. Die reputatie kreeg hij omdat hij met beton bouwde en dat onbewerkt liet nadat de bekisting er was afgehaald… . Dat leverde het eerste “brutalistische bouwwerk” op.
Zijn expo in J1die ook zo’n ruwe bouw laat zien, toont ook en vooral een artiest die zeer veel reisde en in de hele wereld bouwde. Van Zuid-Amerika tot India dus en hoe! Hij was ook zeer verdienstelijk sculpteur in hout, ook schilder en hij schreef ook veel over zijn ideeën. De bibliotheek van de expo toont een tweehonderd boeken (in het Frans) over hem en zijn werk. Hij werd een wereldberoemd en “revolutionair” architect. Die ook enorm werd verguisd in zijn eerste decennia, maar die dat nauwelijks deerde. Wat hem een ijzersterke reputatie en uiteindelijk veel respect opleverde.. 
De expo is gespreid over 2000 m2 en doet kenners denken aan een eerdere expo in 1987 in Marseille, in de Vieille Charité. Nu is er ook nog een in de Moma in New York die heet: “An atlas of Modern Landscapes”.
Een bezoek is een ontdekkingsreis met vele verrassingen, die een goede indruk geeft van de “breedte” van deze architect en artiest. Je kunt er met gemak een halve dag doorbrengen en als je dat doet met een camera wordt het nog leuker. Hopelijk laten de bijgeleverde foto’s daar iets van zien.
Kom dus ook naar de laatste evenementen van MP2013 en vergeet dan zeker niet J1 aan te doen. Waar het storm loopt voor deze expo, die ook een dikke catalogus meekreeg die werkelijk schitterend is. En aan stof daarvoor was er bepaald geen gebrek!
Een der vele citaten van LC zelf: “Ik heb met ruw beton gebouwd in Marseille… Dat riep de revolutie op bij vele mensen. Daardoor werd ik de schepper van een nieuwe romantiek. De romantiek van het verdoemde kwaad”.
DE UTOPISCHE STADGedurende een week werden er bij de Vieux Port zo’n 25 totaal verschillende bouwsels “gemaakt” van kartonnen “dozen = bouwstenen” . Kleine en grote bouwsels van vele tientallen m2 vloeroppervlak, tot wel 25 meter hoog en met de meest maffe daken! En dat met pure handkracht en zonder kranen of ladders. Hoe dat kon? Wel men bouwde van “onderaf” dus elke nieuwe bouwlaag werd voorbereid, het gebouw werd door tientallen mensen opgetild (!) en de volgende bouwlaag werd er vlotjes dus ónder geschoven. Dat lukte omdat men bouwde van “boven naar beden”, met karton dat niet loodzwaar is, met vele helpende handen én omdat er een stuurploeg met portofoons was die de meute commandeerde. En dat op ferme wijze en met behulp van koorden op elke hoek van elk bouwsel om omkiepen te voorkomen…: bij het verheffen van het gebouw of ook door de wind. Grote met water gevulde containers hielden elk gebouw dus op z’n plek.
Er werd niet zomaar wat aangeklooid : alles was met zorg ontworpen en in tekening gezet en sommige elementen werden door “experts” tevoren gefabriceerd. Maar het grote werk dat deden honderden vrijwilligers en voorbijgangers onder leiding van benevoles met rode hesjes. Ik ben er lid van maar moest nu verstek laten gaan door een domme voetblessure: dus konden wij enkel toekijken.
Er moet nog worden toegevoegd dat alles met “verhuisdozentape” aan elkaar werd geplakt: duizenden rollen gingen er aan op. Overal hoorde je die tape afritsen en vastplakken door duizend handen tegelijk.
De ontwerpen waren echt adembenemend (zie de foto’s) en het was een feest er in en omheen te lopen, terwijl er een dozijn in aanbouw waren en er meer dan (in totaal dan) 5000 mensen in 6 dagen aan ploeterden. Vaders en moeders met hun kids, opa’s en oma’s met de kleintjes, gewoon voorbijgangers en toeristen: het was een prachtgezicht. En het resultaat was verbijsterend: een grote vlakte aan het einde van de week vol met zo’n twee dozijn gebouwen van het meest uiteenlopende soort. Het enige wat niet kon was er IN omhoog gaan: want er was geen trap en er waren ook geen vloeren. Dat zou te ingewikkelde ingrepen vereisen en ook veel gevaar oproepen.
Dit stuntje stadsverandering werd al op meer plekken in Frankrijk vertoond maar in Marseille, in het kader van MP2013, werd de mooiste uitvoering bereikt. Dat vonden wij.
Zondag, de laatste dag, was het “sloopdag”. De hele goegemeente deed het hele dorp instorten, trapte alle “stenen” plat en maakte die ook weer los. Al het karton en plakband werd natuurlijk gerecycled, dat spreekt vanzelf.
De echte onderzoekers konden in een zaal van Paviljoen M de tekeningen zien en met de ontwerpers praten alsook met de kartonfabrikant die sponsorde. Daar was dus het “architectenbureau”.
Dit project paste in een totaalproject, dat ging over “stadsverandering”. Dus het tijdelijk en zo creatief mogelijk opleuken van de stad op diverse plekken. Ook op het station Saint Charles  voor onze deur werd op de art deco trap een compleet dansstuk uitgevoerd op daverende muziek. En diverse andere artistieke uitingen waren te zien op de Canebière, waaronder ook een speakerscorner , een poezié atelier etc.
De idee van de stad eens flink opleuken en op zijn kop zetten sloeg breed aan. Er kwam een enorme energie los van vele die enthousiast, samen en met geduld Marseille Centrum eens flink onderhanden namen. Locale TV, radio en schrijvende pers was er zeer enthousiast over. Zij die even dachten dat MP2013 was afgelopen kregen ook een daverende reprimande! MP2013 leefde als nooit tevoren: het volk werd even zelf helemaal MP2013. En dat kan: want wij zagen het met eigen ogen! Bravo Marseille!