Totaal aantal pageviews

vrijdag 4 oktober 2013

DIE TOENEMENDE ONGELIJKHEID IS OPNIEUW HÉT PROBLEEM!Meer dan ooit is het nodig om de echte fundamentele wrijvingen op onze bewogen wereld te ontdekken. En in zo’n super-open geheel, als de wereld nu is,  is het ook van belang om een eventuele “gelijkheid of overeenkomst” tussen problemen, in de diverse landen en regio’s vast te stellen. Immers: gedeelde smart is halve smart én ook “dubbele power” in de aanpak ervan. De Franse econoom/auteur Attali maakte me wakker toen hij schreef over de gelijk optredende oproeren in Zweden en Turkije… De overeenkomst die hij daarbij aangaf werd voor mij een openbaring van het “AHA-type”!

Een vergelijking tussen de “modellen van Zweden en
Turkije” ligt, op het eerste gezicht, niet echt voor de hand. Want de Zweden zijn het “meest sociale Europese model” sinds 50 jaar en daar entameerde men ook ingrijpende hervormingen al vanaf 1993 (!) Turkije is het enige moslimland met een democratie en scheiding van kerk en staat (al bijna 100 jaar in dit voor 98% moslimland) en ondernam ook een opmerkelijke modernisering. En heeft daarnaast ook een zeer bescheiden staatsschuld. Beide kwamen ze dan ook die crisis van 2008 goed te boven…
Maar zie: beide werden ze recent ook geconfronteerd met een verrassende, felle sociale opstand.

In Stockholm brandden gebouwen en auto’s in de wijk Husby en vocht de politie hard met de opstandige. Deze wijk is voor 2/3 bevolkt met immigranten (15% van de Zweedse bevolking is immigrant), waarvan de meerderheid moslim is. Toch is het land er een met een hoge gelijkheid, dachten we altijd; maar ook hier nam de armoede snel toe. Van 4% armen in 1995 naar 9% nu. De OG-prijzen verviervoudigden ook en de privé-schulden gingen naar 1,7 maal het jaarlijkse inkomen: de schulden van gezinnen en bedrijven zijn samen al 225% van het BBP!. Gelukkig sloegen de rellen niet echt over naar andere soortgelijke grote steden in het land… 

In Istanbul begon het met een protest tegen grote OG-projecten van stad en staat. En nadat daarbij een dode viel sloeg de vlam in de pan.  De boosheid geldt vooral Erdogan de autoritaire premier, die tracht (samen met zijn grote moslimpartij), om de islam een sterkere positie te geven. En het ging dan ook hard tegen de sterk moraliserende burgemeester van Ankara. Het Turkse wonder blijkt nu (economisch en sociaal) iets fragieler dan gedacht: de WW stijgt er ook en de groeiende economische ongelijkheid leidt ook hier tot spanningen.

De overeenkomst is echter treffend: beide landen worstelen, -zij het vanuit tegengestelde posities-, met de modernisering
van de islam. Ook zijn er voor beide de toenemende ongelijkheden op onderwijsgebied en ook in de verstedelijking aan te wijzen. Dus zien we bij beide een groeiende ongelijkheid ,-economisch en voor wat kansen betreft-, binnen hun samenlevingen… Hun grote steden hebben beide grote zone’s met een scherp toenemende verpaupering.

Als deze wat verrassende analyse van deze twee verder zeer ongelijke steden juist is, mogen dus ook andere landen en hun probleemsteden, dus ook wel oppassen. De “tweedeling” in “(kans)rijk en (kans)arm” die steeds meer voorkomt zou bij de huidige politici de alarmbel wat harder moeten luiden…
Alle, andere analyses ten spijt, zou dus vooral dít fenomeen, en niet de andere bijkomende verschijnselen, wel eens “wereldwijd” dé grote ontwrichtende kracht kunnen worden.
Een goede raad: denk ook eens vanuit dit beeld over de “ wereld in tweedeling”. Maar dan niet enkel in de echt arme landen, maar ook in opkomende en nu zelfs ook de rijke landen…

In Zuid-Europa is die kloof tussen “have’s en have-not’s “intussen enorm, maar ook in het “welvarende Duitsland”, dat geen minimumloon kent, zijn er nu al 20 miljoen armen (25%!). Frankrijk doet het nog iets beter met zijn kleine 10
miljoen armen (16%), maar dat verandert nu snel door de snel stijgende werkeloosheid hier. En het werd afgeremd door het uitstellen van hervormingen.
Steeds meer blijkt dat deze kloof zichtbaar wordt in alle westerse landen; in de VS is deze ook al enorm. In Rusland is die kloof ook al scherp waarneembaar: de bankcrisis in Cyprus illustreerde dat ook.
Zelfs in China en India zien we het, maar daar betreft het landen met nog groei en een stijgende welvaart. In tegenstelling met het westen waar we een algemene teruggang zien.

Er zijn economen die zeggen dat dit een symptoom is van de “wereldwijde ongelijke verdeling van de welvaart”. De opkomende en arme landen worden welvarender en het westen valt in welvaart terug. De rijken in het westen houden hun koopkracht nog het beste op peil omdat zij de (vaak ook internationale) economische elite zijn en aan de teruggang “ontsnappen”.  Je zou dus mondiaal gezien kunnen stellen: het beeld van “het rijke noorden versus het arme zuiden” lijkt te veranderen in een beeld van “de have’s en de have-not’s” of  “de kansrijken en de kansarmen”.
Cynisch gezegd: veel landen en de regio’s worden dus “toenemend gelijker”. Want de sociaal-economische kloof wordt een echt globaal verschijnsel.     
Dit klinkt best naar Marx en Engels en hun verpauperingstheorie, die begin 20e eeuw scherp paste bij de grote veranderingen die de industriële revolutie het westen bracht. Nu bij de derde globale industriële revolutie is deze verpaupering wereldwijd wéér aan het optreden.

Dus:  ziet u nog steeds dé islam als dé hoofdoorzaak van
toenemende wrijvingen dan besef dat ook en met name in deze islamlanden zeker óók sprake is van snel groeiende ongelijkheid!
De religieus “aangeklede” strijd tussen “islam en het ‘christelijke’ westen” en ook tússen de religieuze stromingen binnen de islam, verhult dat het ook daar in werkelijkheid ook gaat over “ongelijkheid en gevoelens van ongelijkwaardigheid”. Net zoals ook de taalstrijd in België ook iets anders verhult. Ook daar gaat het immers om “have’s” (Vlamingen) en “have-not’s” (de Wallons).

Onze huidige echte problemen zijn dus zeer sterk familie van elkaar en zelfs van een universeel karakter. Waarom dan nu ook niet meer sámen gewerkt aan het oplossen van deze, gelijke problemen? Dat lijkt sommige nu het belangrijkste agendapunt te moeten zijn voor een volgende G20.. Maar de recente in Petersburg werd dat, mede door Syrië, helemaal niet.
Moet de G20 meer veranderen naar een soort van “OG20” waarin ook vertegenwoordigers zitten van de “partijen” die de ongelijkheid representeren? Dus van de “socialistische en de kapitalistische internationale”?  

Ai, nu glijdt uw blogger mogelijk weer eens uit en vergeet hij helemaal die wat ontredderde VN waarin we eigenlijk steeds meer echte kloven zien ontstaan..  In het verlengde van de programma’s voor voedsel- en vluchtelingenhulp.. Het illustreert helaas erg keihard de grote machteloosheid en verwarring in de “de VN-wereldtop van nu”.  
Dus hou ik het vooralsnog maar vooral op:  It’s that bloody new unequality, stupid! 


Maar,
           De zon is hopelijk niet te veel geschrokken van die loodzware ATV die met een Ariane 5 raket van Kourou in Frans Guyana, op 5 juni j.l. werd weggeschoten. Hij was bestemd voor de internationale ISS  en de lading van deze supergrote ton bestaat uit wetenschappelijk materaal, reservedelen, kleding en ook voedsel… Ook wafels, aardbeien, lasagne en zelfs… tiramisu zijn er in gestouwd. Maar ook nog 600 liter water, lucht en zuurstof en 4,8 ton ergol. Die is nodig als stuwraketbrandstof omdat dit ISS dagelijks 50 à 100 meter naar de aarde afzakt. Door die stoute zwaartekracht! De zon, staat zo veel verder weg van ons, dat ze daarvoor zelf niet hoeft te vrezen! Dat kunnen we bij deze garanderen!
Maar toch maakt dit ook duidelijk hoe de mensheid steeds grotere hoeveelheden aardse spullen naar boven blaast, het lijkt steeds meer op een verhuizing. Dus zon en mensen let op: de mensheid is al stilletjes weer bezig met een massa-emigratie. Steeds meer krijgen we kennelijk het gevoel dat we de aarde willen verlaten. Immers: het gras is altijd groener achter de heuvels… En dat is vanouds de drive om te vertrekken en dan weer te ontdekken dat alles daar anders is. Maar dat de meegereisde mensen dezelfde zijn…
Wij wensen u allen, waar u ook moge verblijven, meer mooi weertje toe. Hier helpt MP2013 ons niet weinig de woelige wereld te vergeten… Marseille heeft het nu in zich om dwars tegen de crisis in zijn indrukwekkende herrijzenis ijzersterk voort te zetten. De openingen van MUCEM, Fort Saint-Jean (en sindsdien al 1 miljoen bezoekers!), de Villa Mediterrané en ook de ongelofelijke Transhumance die de stad met duizenden beesten vulde trokken nu in totaal ruim meer dan 1 miljoen mensen. Hier wordt voortdurend hét bewijs geleverd dat cultuur zeker in bange tijden de drager is van hoop en vernieuwing. Meer dan ooit is nu “dit tegendraadse” noodzakelijk en het is een voorrecht om het van dichtbij te mogen zien en proeven.
Dus kom naar Marseille en zijn culturele jaar: de mistral garandeert ook u zon en wij zorgen voor het fraaie spektakel. En, het kan nu nog enkele maanden!
En in afwachting van uw komst wensen we u veel mooi weertje toe, waar u ook bent!

5 oktober  2013

Geen opmerkingen:

Een reactie posten